« vissza a keresési eredmény listához  
ETIL-terc-BUTILÉTERICSC: 1706 (2009 november)
ETBE
2-Etoxi-2-metilpropán
Etil 1,1-dimetiletil-éter
CAS #: 637-92-3
ENSZ #: 1179
EINECS #: 211-309-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon port, alkohol-rezisztens habot, nagy mennyiségű vizet, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Álmosság. Öntudatlanság.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát! 
Bőr Száraz bőr. Vörösség.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Torokfájás. Aspirációs veszély! Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. Szellőztetés. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Szemirritációt okoz
Enyhe bőrirritáló hatású
Álmosságot vagy szédülést okozhat
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve oxidálószerektől. Hűvösen. Jól zárva. Sötétben tartandó. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
ETIL-terc-BUTILÉTER ICSC: 1706
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK JELLEGZETES SZAGÚ. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és forró felületekkel és lángokkal érintkezve. Ezzel irritáló füstöket képez. Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez fény vagy levegő hatására. 

Képlet: C6H14O
Molekulatömeg: 102.2
Forráspont: 70-73° C
Olvadáspont: -94° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.75
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 1.2 (csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 12.8
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.3
Lobbanáspont: -19° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 375° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-7.7
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.28
Viszkozitás: <7 mm²/s 40° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. Az expozíció okozhat tudati szint csökkenést. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 25 ppm mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019