« vissza a keresési eredmény listához  
KAMFENICSC: 1704 (2008 április)
2,2-Dimetil3-metilénbiciklo(2.2.1)heptán
Biciklo(2.2.1)heptán, 2,2-dimetil-3-metilén
CAS #: 79-92-5
ENSZ #: 1325
EINECS #: 201-234-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  26° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  26° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameenviro;aqua
FIGYELEM
Tűzveszélyes szilárd anyag
Szem irritációt okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
 
KAMFEN ICSC: 1704
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN KÜLÖNBÖZŐ FORMÁJÚ, SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: C10H16
Molekulatömeg: 136.2
Forráspont: 156-160° C
Olvadáspont: 46° C
Sűrűség: 0.87 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.0004 (nagyon csekély)
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.4
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.7
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.01
Lobbanáspont: 26° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 265° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 4.1 (számított)
Viszkozitás: 1.84 mm²/s 50° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A robbanási határok ismeretlenek az irodalomban, bár az anyag gyúlékony és lobbanáspontja < 61°C.
Más számok: CAS 565-00-4: (+-)-Kamfen, EC 209-275-3; CAS 5794-03-6: (1R)-Kamfen, EC 227-336-2; CAS 5794-04-7: (1S)-Kamfen, EC 227-337-8. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019