« vissza a keresési eredmény listához  
PENTAERITRITOL-TETRAKISZ(3-(3,5-DI-TERC-BUTIL-4-HIDROXIFENYL)PROPIONÁT)ICSC: 1701 (2008 november)
Tetrakisz(3,5-di-terc-butil-4-hidroxihidrocinnamoiloximetil)metán
Hidrofahéjsav, 3,5-di-terc-butil-4-hidroxi-, neopentántetrail észter (8CI)
Tetrakisz-(metilén-(3,5-di-(terc)-butil-4-hidrocinnamát)) metán
CAS #: 6683-19-8
EINECS #: 229-722-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Előzze meg a porlerakódást! Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás.  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr     Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

A GHS kritériumok szerint veszély osztály nem állapítható meg 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
PENTAERITRITOL-TETRAKISZ(3-(3,5-DI-TERC-BUTIL-4-HIDROXIFENYL)PROPIONÁT) ICSC: 1701
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel, erős savakkal és erős bázisokkal. 

Képlet: C73H108O12
Molekulatömeg: 1177.8
Olvadáspont: 110-125° C
Sűrűség: 1.15 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás: elhanyagolható
Lobbanáspont: 297° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 410° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 23  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019