« vissza a keresési eredmény listához  
NEODEKÁNSAVICSC: 1699 (2008 november)
2,2-Dimetiloktánsav
2,2,3,5-Tetrametilhexánsav
2,4-Dimetil-2-izopropilpentásav
2,5-Dimetil-2-etilhexánsav
CAS #: 26896-20-8
EINECS #: 248-093-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  94° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  94° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlő folyadékot zárható műanyag tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

FIGYELEM
Lenyelése ártalmas lehet
Szem irritációt okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Szellőztetés a padló mentén. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
NEODEKÁNSAV ICSC: 1699
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámad fémet. 

Képlet: C10H20O2
Molekulatömeg: 172.3
Forráspont: 243-253° C
Olvadáspont: -39° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.91
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.025 (nagyon csekély)
Gőznyomás, Pa 50° C-on: 29 (számított)
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.9
Lobbanáspont: 94° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.6 (számított)
Viszkozitás: 45 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet. Lenyelés közben az anyag hányást válthat ki, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A Neodekánsav, 26896-20-8 CAS számmal, különböző izoméreket foglal magába. Egyesek fel vannak sorolva a szinonimaként.
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően.
Orvosi ellátás szükséges, ha légzési nehézség vagy láz lép fel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019