« vissza a keresési eredmény listához  
PERFLUORBUTILETILÉNICSC: 1697 (2008 április)
3,3,4,4,5,5,6,6,6-nonafluor-1-hexén
CAS #: 19430-93-4
ENSZ #: 1993
EINECS #: 243-053-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon port, alkohol-rezisztens habot, vízpermetet, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr     Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: környezettől független légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedje be habbal. TILOS a csatornába belemosni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Szem irritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
PERFLUORBUTILETILÉN ICSC: 1697
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. A gőz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező és maró gázokat képez, beleértve hidrogén-fluoridot. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H3F9/ CF3(CF2)3 CH=CH2
Molekulatömeg: 246.1
Forráspont: 58° C
Sűrűség: 1.4 g/l
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 31.7
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.5
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 3.3
Lobbanáspont: -17° C z.t. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 100 ppm mint TWA 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019