« vissza a keresési eredmény listához  
BISZ(PENTABRÓMFENIL)-ÉTERICSC: 1689 (2008 november)
Dekabrómdifenil-éter
Dekabrómbifenil-oxid
Dekabrómfenoxibenzol
Benzol 1,1’ oxibisz-, dekabróm származék
DBDPE
DBDPO
DBBE
DBBO
CAS #: 1163-19-5
EINECS #: 214-604-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a pajzsmirigyet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
BISZ(PENTABRÓMFENIL)-ÉTER ICSC: 1689
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező füstöket képez. 

Képlet: C12 Br10O
Molekulatömeg: 959.2
Olvadáspont: 300-310° C
Lásd Megjegyzések.
Relatív sűrűség (víz = 1): 3.0
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 21° C-on: (elhanyagolható)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.27  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a pajzsmirigyre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyagnak változó az olvadáspont és forráspont tartománya, az anyag természetétől és az egyedi gyártási eljárástól függően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019