« vissza a keresési eredmény listához  
3,5-XILIDINICSC: 1687
3,5-Dimetilanilin
3,5-Dimetilbenzolamin
1-Amino-3,5-dimetilbenzol
5-Amino-m-xylol
5-Amino-1,3-xylol
2007 április
CAS #: 108-69-0
ENSZ #: 1711
EINECS #: 203-607-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  93° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  93° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, szén-dioxidot, habot, port.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Álmosság. Fejfájás. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Lásd Lenyelés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem   Viseljen védőszemüveget vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Kékes színű ajkak, kézkörmök és bőr. Szédülés. Álmosság. Fejfájás, Hányinger. Eszméletlenség.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Okozhat álmosságot és szédülést
Károsíthatja a vért
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vért 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, savaktól, sav-anhidridektől, sav-kloridoktól, hipokloritoktól, halogénektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Megjegyzés: C 
3,5-XILIDIN ICSC: 1687
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ TISZTA. HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK. VÖRÖS ~ BARNÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Reagál hipokloritokkal. Ezzel robbanásveszélyes klóraminokat képez. Reagál savakkal, savanhidridekkel, sav-kloridokkal és halogénekkel. Megtámadja a műanyagot és a gumit. 

Képlet: C8H11N / (CH3)2C6H3NH2
Molekulatömeg: 121.2
Forráspont: 220° C
Olvadáspont: 9.8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.97
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.48
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.13
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.19
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 93° C
Öngyulladási hőmérséklet: 590° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat methemoglobin képződést. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége meglehetősen lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre. Okozhat vérszegénységet. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
TLV csak az izomer keverékre van megállapítva. Lásd még ICSC 0600 (Xilidin, izomer keverék), 1519 (2,6-Xilidin), 0451 (2,3-Xilidin), 0453 (3,4-Xilidin), 1562 (2,4-Xilidin), 1686 (2,5-Xilidin). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 431 -Xilidinek).
ÁK: 10 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-027-00-0; VESZÉLY; H331 H311 H301 H373 H411; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/24/25-33-51/53; S: (1/2)-28-36/37-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019