« vissza a keresési eredmény listához  
4-NITRO-BENZOÉSAVICSC: 1684 (2008 április)
para-Nitrobenzoésav
CAS #: 62-23-7
EINECS #: 200-526-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik kálium-hidroxiddal.  TILOS a nyílt láng.    Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés Hányinger. Hányás.    A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Bőr- és szemirritációt okoz
Okozhat légúti irritációt 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, bázisoktól és erős redukálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
4-NITRO-BENZOÉSAV ICSC: 1684
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR ~ SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Ha száraz, keverés, pneumatikus továbbítás, öntés, stb. hatására elektrosztatikusan feltöltődhet. 

Kémiai veszélyek
Reagál bázisokkal, redukálószerekkel és erős oxidálószerekkel. Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. 

Képlet: C7H5NO4 / HOOCC6H4NO2
Molekulatömeg: 167.1
Elbomlik 350° C-on
Olvadáspont: 242° C
Sűrűség: 1.61 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.03 (csekély)
Gőznyomás, Pa 50° C-on: 1
Lobbanáspont: 201° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 300° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-?
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.89  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a légutakat és a bőrt. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: I/(2); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019