« vissza a keresési eredmény listához  
GLICIDIL-METAKRILÁTICSC: 1679 (2006 október)
2,3-Epoxipropil-metakrilát
Glicidil-alfa-metil-akrilát
Metakrilsav, 2,3-epoxipropil-észter
1-Propanol-2,3-epoxi-metakrilát
CAS #: 106-91-2
ENSZ #: 2810
EINECS #: 203-441-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  61° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  61° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon száraz port, szén-dioxidot, habot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxic
VESZÉLY
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve ártalmas
Bőrrel érintkezve mérgező
Bőr- és szemirritációt okoz
Okozhat allergiás bőrreakciót
Mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak stabilizálva tárolható. Hűvösen. Jól zárva. Sötétben tartandó. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól és erős savaktól. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
Megjegyzés: D 
GLICIDIL-METAKRILÁT ICSC: 1679
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag polimerizálhat hevítésre és fény, peroxidok és bázisok hatására. Hevesen reagál erős savakkal, erős bázisokkal és erős oxidálószerekkel. Ez tűzveszélyt okoz. 

Képlet: C7H10O3
Molekulatömeg: 142.2
Forráspont: 189° C
Olvadáspont: <-10° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.08
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 5 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.42
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.9
Lobbanáspont: <61° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.96  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK bőr allergizáló (SH) 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
A hozzáadott stabilizáló vagy gátló anyag befolyásolhatja az anyag toxikológiai tulajdonságait, konzultáljon szakértővel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-123-00-4; VESZÉLY; H350 H341 H360F H311 H302 H335 H372(légutak, belégzés) H318 H314 H317; Piktogram: GHS08 GHS06 GHS09; Megjegyzés: D.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/21/22-36/38-43; S: (2)-26-28 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019