« vissza a keresési eredmény listához  
N,N'-DIACETILBENZIDINICSC: 1678 (2007 április)
4,4'-Diacetamidobifenil
N,N'-(1,1'-Bifenil)-4,4'-diilbiszacetamid
4',4'''-Biacetanilid
4,4'-Diacetilbenzidin
DABZ
CAS #: 613-35-4
EINECS #: 210-338-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS         A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Feltehetően rákot okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja a vért és a vesét 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
N,N'-DIACETILBENZIDIN ICSC: 1678
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik forró felületekkel vagy lángokkal érintkezve. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C16H16N2O2 / (C6H4NHCOCH3)2
Molekulatömeg: 268.3
Olvadáspont: 327-330° C
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.97  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen és légutakban. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vérre és a vesére. Okozhat methemoglobin képződést, vérszegénységet és vesekárosodást. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-044-00-3; VESZÉLY; H350 H341 H332 H312 H302; Piktogram: GHS08 GHS07  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn; R: 20/21/22; S: (2)-22-36 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019