« vissza a keresési eredmény listához  
ETIDIUM-BROMIDICSC: 1676 (2006 október)
Fenantridinium, 3,8-diamino-5-etil-6-fenil-, bromid
2,7-Diamino-10-etil-9-fenilfenantridinium-bromid
Homidium-bromid
CAS #: 1239-45-8
ENSZ #: 2811
EINECS #: 214-984-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást. Használjon légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Azután bő vízzel le kell mosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Feltehetően genetikai károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ETIDIUM-BROMID ICSC: 1676
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÖRÖS ~ BARNA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező gázok képződnek, beleértve hidrogén-bromidot (lásd ICSC 0282) és nitrogén-oxidokat (lásd ICSC-k 0930 és 1311). Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C21H20N3.Br
Molekulatömeg: 394.4
Olvadáspont: 238-240° C
Sűrűség: 0.34 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 5
Gőznyomás 25°C-on: elhanyagolható
Lobbanáspont: >100 ° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: rákkeltő kategória: 3B; csírasejt mutagén csoport: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 612-278-06-6; VESZÉLY; H341 H330 H302; Piktogram: GHS06 GHS08.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019