« vissza a keresési eredmény listához  
TRIKLÓRIZOCIANURSAVICSC: 1675 (2007 április)
1,3,5-Triklór-s-triazin-2,4,6(1H,3H,5H)-trion
Szimklozén
Triklór-s-triazintrion
CAS #: 87-90-1
ENSZ #: 2468
EINECS #: 201-782-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony, de fokozza más anyagok égését. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Robbanás kockázatával jár a hevítés. Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik gyúlékony anyagokkal vagy összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.  NEM érintkezhet gyúlékony anyagokkal.    Használjon nagy mennyiségű vizet, habot, száraz port.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Égő érzés. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett száraz, zárható tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam circlecorrskull;toxicenviro;aqua
VESZÉLY
Fokozhatja a tűz intenzitását, oxidáló hatású
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Enyhe bőr irritációt okoz
Súlyos szemkárosodást okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 5.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve aminoktól, gyúlékony anyagoktól és redukálószerektől. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
TRIKLÓRIZOCIANURSAV ICSC: 1675
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez. Robbanhat hevítésre. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Hevesen reagál ammóniával, ammónium-sókkal és aminokkal és nátrium karbonáttal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál erős savakkal. Ezzel mérgező gázt (klór - lásd ICSC 0126) képez. 

Képlet: C3Cl3N3O3
Molekulatömeg: 232.4
Elbomlik >225° C-on
Sűrűség: 2.07 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 1.2
Gőznyomás: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.26  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag enyhén irritálja a bőrt. Lenyelve maró hatású. Porának belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag vízben lebomlik, hipoklórsavat és cianursavat képezve.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Meg kell fontolni a megfelelő inhalációs kezelés azonnali alkalmazását orvos vagy más felhatalmazott személy által.
Lásd ICSC 1313. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 613-031-00-5; VESZÉLY; H272 H3302 H319 H335 H400 H410 EUH031; Piktogram: GHS03 GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: O, Xn, N; R: 8-22-36/37-31-50/53; S: (2)-8-26-41-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019