« vissza a keresési eredmény listához  
KRIZÉNICSC: 1672 (2006 október)
Benz[a]fenantrén
1,2-Benzfenantrén
1,2,5,6-Dibenznaftalin
CAS #: 218-01-9
ENSZ #: 3077
EINECS #: 205-923-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng.  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon vízpermetet, száraz port, habot, szén-dioxidot.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett zárható tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health hazenviro;aqua
FIGYELEM
Feltehetően rákot okoz
Nagyon mérgező a vízi élővilágra
Mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. 
CSOMAGOLÁS
 
KRIZÉN ICSC: 1672
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ BÉZS KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C18H12
Molekulatömeg: 228.3
Forráspont: 448° C
Olvadáspont: 254 - 256° C
Sűrűség: 1.3 g/cm³
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.9  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 2 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a tengeri eredetű élelemben. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Ez az anyag rendszerint nem fordul elő tiszta anyagként, hanem mint a poliaromás széhidrogén (PAH) keverékek komponense.
Humán lakossági tanulmányok összefüggésbe hozták a PAH expozíciót a rákkal és a szív- érrendszeri megbetegedésekkel.
TLV Megjegyzés: Bármelyik úton való expozíciót a lehetséges legalacsonyabb szinten kell tartani. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-048-00-0; VESZÉLY; H350 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-68-50/53; S: 53-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019