« vissza a keresési eredmény listához  
DIFENILÉTER, OKTABRÓM SZÁRMAZÉKICSC: 1667 (2008 november)
Oktabrómdifenil-éter
1,1'-Oxibiszoktabrómbenzol
Oktabrómdifenil-oxid
CAS #: 32536-52-0
EINECS #: 251-087-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZOPTATÓ NÕK EXPOZÍCIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését. Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Okozhat károsodást a szoptatott gyermekben 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
DIFENILÉTER, OKTABRÓM SZÁRMAZÉK ICSC: 1667
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR PELYHEK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel maró gázokat, beleértve brómot képez. 

Képlet: C12H2Br8O/C6HBr4-O-C6HBr4
Molekulatömeg: 801.38
Olvadáspont: 167-257° C
Lásd Megjegyzések.
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.9
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.29  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyagnak változó az olvadáspont és forráspont tartománya, az anyag természetétől és az egyedi gyártási eljárástól függően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-094-00-4; VESZÉLY; H360Df ; Piktogram: GHS08  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 61-62; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019