« vissza a keresési eredmény listához  
DIFENILÉTER, OKTABRÓM SZÁRMAZÉKICSC: 1667
Oktabrómdifenil-éter
1,1'-Oxibiszoktabrómbenzol
Oktabrómdifenil-oxid
2008 november
CAS #: 32536-52-0
EINECS #: 251-087-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 SZOPTATÓ NÕK EXPOZÍCIÓJÁT EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését. Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
FIGYELEM
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Okozhat károsodást a szoptatott gyermekben 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
 
DIFENILÉTER, OKTABRÓM SZÁRMAZÉK ICSC: 1667
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR PELYHEK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Ezzel maró gázokat, beleértve brómot képez. 

Képlet: C12H2Br8O/C6HBr4-O-C6HBr4
Molekulatömeg: 801.38
Olvadáspont: 167-257° C
Lásd Megjegyzések.
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.9
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.29  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Egyéb olvadáspontok: 130-155°C ; 70-150°C és 167-257°C.
Az anyagnak változó az olvadáspont és forráspont tartománya, az anyag természetétől és az egyedi gyártási eljárástól függően. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; H: 61-62; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018