« vissza a keresési eredmény listához  
3,3'-DIAMINOBENZIDINICSC: 1666 (2007 április)
3,3',4,4'-Bifeniltetramin
(1,1'-Bifenil)-3,3',4,4'-tetraamin
3,3',4,4'-Difeniltetramin
3,3',4,4'-Tetraaminobifenil
Bifenil-3,3',4,4'-tetrailtetraamin
CAS #: 91-95-2
EINECS #: 202-110-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warncancer;health haz
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Feltehetően rákot okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és erős oxidálószerektől. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
3,3'-DIAMINOBENZIDIN ICSC: 1666
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÖRÖS ~ BARNA HIGROSZKÓPOS VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C12H14N4 / (NH2)2C6H3C6H3(NH2)2
Molekulatömeg: 214.3
Olvadáspont: 176° C
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Lobbanáspont: >200° C
Öngyulladási hőmérséklet: 560° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.09  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat a szemen. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen a kártyán lévő ajánlások vonatkoznak a 3,3'-Diaminobenzidine-tetrahidrokloridra is, CAS-number 7411-49-6. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019