« vissza a keresési eredmény listához  
3-KLÓRPROPÁN-1,2-DIOL (RACEM KEVERÉK)ICSC: 1664 (2009 április)
alfa-Klórhidrin
Glicerin-alfa-monoklórhidrin
Klórhidrin
3-Klór-1,2-dihidroxipropán
3-Klór-1,2-propándiol
CAS #: 96-24-2
ENSZ #: 2689
EINECS #: 202-492-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik erős oxidálószerekkel.  TILOS a nyílt láng.    Használjon alkohol-rezisztens habot, száraz port, szén-dioxidot.   

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Továbbá: lásd Lenyelés.  Kerülje el a köd belégzését.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Lásd Lenyelés.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Köhögés. Torokfájás. Fejfájás, Szédülés. Álmosság.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlő folyadékot zárható tartályokba kell gyűjteni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Belélegezve halálos
Lenyelve mérgező
Bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos szemirritációt okoz
Feltételezhetően rákot okoz
Feltehetően károsítja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
Károsítja a központi idegrendszert lenyelés esetén
Okozhat légúti irritációt
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén lenyelve károsítja a vesét 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve erős oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
3-KLÓRPROPÁN-1,2-DIOL (RACEM KEVERÉK) ICSC: 1664
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ HALVÁNYSÁRGA HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező füstöket képez, beleértve sósavat (lásd ICSC 0163). Reagál erős oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: C3H7ClO2 / HOCH2CHOHCH2Cl
Molekulatömeg: 110.5
Elbomlik 213° C-on
Forráspont 1.9kPa-nál: 114-120° C
Olvadáspont: -40° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.32
Oldékonyság vízben: elegyedő
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 27
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.8
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 113° C z.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.53 (becsült)
Viszkozitás: 182 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére. Okozhat vesekárosodást. Kísérleti állatokban észleltek tumorokat, de lehet, hogy embernél ennek nincs jelentősége. Állatkísérletek szerint lehetséges, hogy ez az anyag toxikus hatású az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 0.023 mg/m³, 0.005 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 3B; terhességi kockázati csoport: D 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták megfelelően.
Az optikai izomérek CAS számai: 57090-45-6 az R(-) izomér és 60827-45-4 az S(+) izomér. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019