« vissza a keresési eredmény listához  
1,2-DIMETILHIDRAZINICSC: 1662 (2007 április)
Szimmetrikus dimetihidrazin
N,N'-Dimetilhidrazin
SDMH
CAS #: 540-73-8
ENSZ #: 2382

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  A gőz/levegő keverékek robbanásveszélyesek. Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik oxidáló anyagokkal.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet oxidálószerekkel.  Zárt rendszer, szellőztetés, robbanás-biztos elektromos berendezések és világítás. NE használjon sűrített levegőt a töltéshez, kiürítéshez, vagy kezeléshez!  Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Lásd Megjegyzések.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Lásd Megjegyzések.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameskull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Rendkívül tűzveszélyes folyadék és gőz
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Szem irritációt okoz
Feltehetően genetikai károsodást okoz
Okozhat rákot
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a májat és a vesét 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 3; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Megjegyzés: E 
1,2-DIMETILHIDRAZIN ICSC: 1662
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZINTELEN FÜSTÖLGŐ HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK. SÁRGÁVÁ VÁLIK, HA LEVEGŐNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél és a talaj felszínén terjedhet; távoli begyulladás lehetséges. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Az anyag erős redukálószer. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Hevesen reagál savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Megtámadja a műanyagot, a gumit és a bevonatokat. 

Képlet: C2H8N2 / H3CNHNHCH3
Molekulatömeg: 60.1
Forráspont: 81° C
Olvadáspont: -9° C
Sűrűség: 0.83 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 100
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.07
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.1
Lobbanáspont: <5° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2.4 - 20
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.54 (becsült) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. Az expozíció okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére és a májra. Okozhat szöveti károsodást. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: bőrön felszívódás (H); bőr allergizáló (SH); rákkeltő kategória: 2; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag veszélyes lehet a környezetre. Különös figyelmet kell fordítani a halakra. Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Hasonló anyagokra vonatkozó adatok felvetik a környezeti hatás lehetőségét. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1.sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 104).
ÁK: 1,2 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1B).
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 007-0013-00-0; VESZÉLY; H350 H311 H301 H411; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-23/24/25-51/53; S: 53-45-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019