« vissza a keresési eredmény listához  
ETOPROFOSZICSC: 1660 (2006 október)
O-etil-S,S-dipropil-foszforditioát
Ditiofoszforsav, O-etil S,S-dipropil-észter
Etoprop
CAS #: 13194-48-4
ENSZ #: 3018
EINECS #: 236-152-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Hevítés nyomásemelkedést okoz, a szétrobbanás kockázatával.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, szén-dioxidot, alkohol-rezisztens habot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KÖDKÉPZÕDÉST MEG KELL AKADÁLYOZNI! SZIGORÚ HIGIÉNE! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Szédülés. Hányinger. Verejtékezés. Izomrángás. Pupillaszűkület, izomgörcs, nyálfolyás. Nehézlégzés. Görcsök. Öntudatlanság.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Lásd Belégzés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Azonnali orvosi ellátás szükséges. Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. 
Szem FELSZÍVÓDHAT! Homályos látás.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi görcsök. Hasmenés. Hányás. Továbbá lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Vizes aktív szén szuszpenziót kell itatni. Azonnali orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve, a bőrrel érintkezve vagy belélegezve halálos
Károsítja az idegrendszert
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Tengerszennyező. 
ETOPROFOSZ ICSC: 1660
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ HALVÁNYSÁRGA FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik szobahőn. Ezzel tűzveszélyes n-propilmerkaptánt (lásd ICSC 1492) képez. Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat és kén-oxidokat. 

Képlet: C8H19O2PS2
Molekulatömeg: 242.3
Forráspont 0.03kPa-nál: 86-91° C
Olvadáspont: -13° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.09
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.075
Gőznyomás, Pa 20-25° C-on: 0.05
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 8.4
Lobbanáspont: lásd Megjegyzések
Lásd Megjegyzések.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag veszélyes mennyiségben felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül, a szemen keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Okozhat görcsöket és légzési depressziót. Az expozíció okozhat halált. A hatás késleltetett lehet. Orvosi megfigyelés ajánlott. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Kolinészteráz gátlás. Kumulatív hatás lehetséges. Lásd Akut veszélyek/tünetek. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV BEI van 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag a normális használat során a környezetbe jut. Nagy gondot kell fordítani azonban, minden további kibocsátásra, pl. helytelen hulladék kezelés következtében. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Az anyag gyúlékony, de lobbanáspont nem található az irodalomban.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Ezen anyaggal való mérgezés esetén specifikus kezelés szükséges; a megfelelő kezelési módnak utasításokkal együtt rendelkezésre kell állni.
A kereskedelmi készítményekben vivőszerként alkalmazott oldószerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Biológiai expozíciós mutató: vörösvérsejt acetilkolinészteráz. Megengedhető felsõ határérték: az aktivitás csökkenés felsõ határa: 25 % az egyéni alapszinthez viszonyítva.
Mintavétel ideje: Nem kritikus.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 015-107-00-8; VESZÉLY; H330 H310 H301 H317 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T+, N; R: 25-26/27-43-50/53; S: (1/2)-27/28-36/37/39-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019