« vissza a keresési eredmény listához  
2-AMINO-4-KLÓRFENOLICSC: 1652 (2006 május)
p-Klór-o-aminofenol
2-Hidroxi-5-klóranilin
4-Klór-2-aminofenol
C.I. 76525
CAS #: 95-85-2
ENSZ #: 2673
EINECS #: 202-458-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon helyi elszívást.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warn
FIGYELEM
Lenyelve ártalmas
Okozhat allergiás bőrreakciót 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől és élelemtől és takarmánytól. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
 
2-AMINO-4-KLÓRFENOL ICSC: 1652
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ BARNA KRISTÁLYOS POR. 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítés és égés hatására. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és nitrogén-oxidokat. Reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C6H6ClNO / HOC6H3(NH2)Cl
Molekulatömeg: 143.6
Olvadáspont: 140° C
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.3
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.0
Lobbanáspont: 170° C
Öngyulladási hőmérséklet: 500° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.24  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának az egészségre kifejtett hatásait nem vizsgálták. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019