« vissza a keresési eredmény listához  
METILHEXAHIDROFTÁLSAV-ANHIDRIDICSC: 1644 (2006 október)
Hexahidrometilftálsav-anhidrid
1,3-Izobenzofurandion, hexahidrometil-
MHHPA
CAS #: 25550-51-0
EINECS #: 247-094-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Zihálás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Okozhat allergiás bőrreakciót
Súlyos szem irritációt okoz
Bőr irritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Szárazon. 
CSOMAGOLÁS
 
METILHEXAHIDROFTÁLSAV-ANHIDRID ICSC: 1644
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik lassan vízzel érintkezve. Ezzel savat képez. Reagál savakkal, alkoholokkal, bázisokkal és oxidálószerekkel. 

Képlet: C9H12O3
Molekulatömeg: 168.2
Forráspont: 290° C
Olvadáspont: -29° C
Sűrűség: 1.15 g/cm³
Oldékonyság vízben 20° C-on: reakció
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 1
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 5.81
Lobbanáspont: 145° C 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. Az anyag súlyosan irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-241-00-6; VESZÉLY; H318 H334 H317; Piktogram: GHS08 GHS05; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Megjegyzés: C; Szimbólum: Xn; R: 41-42/43; S: (2)-22-24-26-37/39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019