« vissza a keresési eredmény listához  
CIKLOHEXÁN-1,2DIKARBONSAV-ANHIDRIDICSC: 1643 (2006 november)
1,3-Izobenzofurándion, hexahidro-
Hexahidroizobenzofurán-1,3-dion
Hexahidroftálsav-anhidrid
HHPA
CAS #: 85-42-7
EINECS #: 201-604-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon nagy mennyiségű vizet.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Zihálás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Okozhat allergiás bőrreakciót
Súlyos szem irritációt okoz
Bőr irritációt okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
CIKLOHEXÁN-1,2DIKARBONSAV-ANHIDRID ICSC: 1643
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik lassan vízzel érintkezve. Ezzel savat képez. 

Képlet: C8H10O3
Molekulatömeg: 154.2
Forráspont: 296° C
Olvadáspont: 35-36° C
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.9
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.3
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 21.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt. Az anyag súlyosan irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. Ismétlődő vagy tartós belégzése asztmát okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 0.005 mg/m³ (plafon érték); (SEN).
MAK légúti allergizáló (SA) 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az asztma tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat. Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-102-00-x; VESZÉLY; H318 H334 H317; Piktogram: GHS08 GHS05; Megjegyzés: C.  EU szerinti osztályozás
Megjegyzés: C; Szimbólum: Xn; R: 41-42/43; S: (2)-23-24-26-37/39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019