« vissza a keresési eredmény listához  
N-(1,3-DIMETILBUTIL)-N'-FENIL-p-FENILÉN-DIAMINICSC: 1635 (2006 október)
p-Fenilén-diamin, N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-
N-(4-Metil-2-pentil)-N'-fenil-1,4-diaminobenzol
1,4-Benzoldiamin, N-(1,3-dimetilbutil)-N'-fenil-
6PPD
CAS #: 793-24-8
ENSZ #: 3077
EINECS #: 212-344-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, port.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: védőkesztyű és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

excl mark;warnenviro;aqua
FIGYELEM
Szem irritációt okoz
Enyhe bőr irritációt okoz
Okozhat allergiás bőrreakciót
Nagyon mérgező a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Gondoskodni kell a tűzoltás során elfolyó víz tárolásáról. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
N-(1,3-DIMETILBUTIL)-N'-FENIL-p-FENILÉN-DIAMIN ICSC: 1635
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
BARNA ~ IBOLYASZINŰ VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. SÖTÉTBARNÁVÁ VÁLIK, HA FÉNYNEK VAN KITÉVE. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C18H24N2
Molekulatömeg: 268.4
Forráspont: 370° C (számított)
Olvadáspont: 45-48° C
Sűrűség: 1.02 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.01
Gőznyomás 25°C-on: elhanyagolható
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.00
Lobbanáspont: 200° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: ~500° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés bőr szenzibilizálódást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 2 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőr allergizáló (SH); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019