« vissza a keresési eredmény listához  
AMMÓNIUM-PIKRÁTICSC: 1631 (2007 április)
Fenol, 2,4,6-trinitro-,ammónium só
Ammónium-karbazoát
CAS #: 131-74-8
ENSZ #: 0004
EINECS #: 205-038-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle. Sok reakció okozhat tüzet vagy robbanást. Lásd Megjegyzések.  Robbanás kockázatával jár a rázás vagy a súrlódás. Robbanás kockázatával jár, ha érintkezik redukálószerekkel.  TILOS a nyílt láng.  NE tegye ki súrlódásnak vagy rázásnak!  Használjon nagy mennyiségű vizet, vízpermetet, port, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Égő érzés. Köhögés. Lásd Lenyelés.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Durvaság.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Homályos látás.  Viseljen szemvédőt.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hasmenés. Fejfájás, Szédülés. Hányinger. Hányás. Gyengeség. Vörös vizelet.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Konzultáljon szakértővel! A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

explexcl mark;warn
VESZÉLY
Robbanóanyag; teljes tömeg felrobbanásának veszélye
Súlyos szem irritációt okoz
Ártalmas a vízi élővilágra 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 1 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
AMMÓNIUM-PIKRÁT ICSC: 1631
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÖRÖS VAGY SÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomolhat ütésre, súrlódásra vagy rázásra. Robbanhat hevítésre. Égéskor mérgező gázokat képez, beleértve nitrogén-oxidokat. Reagál fémekkel és redukálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Reagál betonnal és gipsszel. Ezzel az ammónium-pikrátnál még ütés-érzékenyebb pikrinsav sókat képez. 

Képlet: NH4C6H2N3O7
Molekulatömeg: 246.14
Elbomlik 265° C-on
Sűrűség: 1.72 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 1.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.4  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a bőrt és a szemet. Az anyag hatással lehet a vérre. Okozhat vérsejt pusztulást és acidózist. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A szállítás biztonsága érdekében, általában 10-20 % vizet adnak hozzá.
Normál körülmények között gyúlékony, oxidálva robbanóvá válik.
Más ENSZ szám 1310, nem kevesebb, mint tömeg 10% vízzel, Veszély osztály 4.1, csomagolási csoport I. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 609-010-00-5; VESZÉLY; H201 H331 H311 H301; Piktogram: GHS01 GHS06; Megjegyzés: T.  EU szerinti osztályozás
R: 3-23/24/25; S: (1/2)-28-35-37-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019