« vissza a keresési eredmény listához  
BENZOLSZULFONSAVICSC: 1626 (2005 október)
Benzolmonoszulfonsav
Fenilszulfonsav
CAS #: 98-11-3
ENSZ #: 2585
EINECS #: 202-638-7

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon nagy mennyiségű vizet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

 SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Légszomj. Nehézlégzés. Égő érzés. Fejfájás. Hányinger.  Használjon szellőztetést (ha por, ne), helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Égő érzés. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Súlyos, mély égések.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Torokfájás. Égő érzés a torokban és a mellkasban. Hasi fájdalom. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: arcvédő, vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett műanyag tartályokba kell söpörni. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Elkülönítve oxidálószerektől, bázisoktól, fémektől és élelemtől és takarmánytól. Szárazon. Jól zárva. Szellőztetés a padló mentén. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
BENZOLSZULFONSAV ICSC: 1626
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SZÜRKE ~ SÁRGA HIGROSZKÓPOS KRISTÁLYOK VAGY PELYHEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez. Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál oxidálószerekkel. Megtámad sok fémet. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. 

Képlet: C6H6O3S
Molekulatömeg: 158.2
Forráspont: 190° C
Olvadáspont: 51° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.3 (47°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 93
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.5
Lobbanáspont: 113° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019