« vissza a keresési eredmény listához  
ARZÉNSAV (80% VÍZBEN)ICSC: 1625 (2017 április)
orto-Arzénsav oldat
CAS #: 7778-39-4
ENSZ #: 1553
EINECS #: 231-901-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS         A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Égő érzés. Torokfájás. Légszomj. Továbbá: lásd Lenyelés.  Használjon zárt rendszert vagy szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen arcvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Fémez íz. Torokfájás. Súlyos szomjúság. Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Izomgörcsök. Görcsök. Szapora szívverés. Sokk vagy ájulás. Bénulás.  Evés előtt kezet kell mosni. Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható műanyag tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccorrcancer;health hazenviro;aqua
VESZÉLY
Lenyelve vagy belélegezve mérgező
Bőrrel érintkezve ártalmas
Súlyos bőrégést és szemkárosodást okoz
Rákot okozhat
Károsítja a szerveket
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció esetén károsítja a szerveket
Nagyon mérgező a vízi élővilágra, hosszan tartó károsodást okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve erős oxidálószerektől, erős bázisoktól, fémektől, erős redukálószerektől és élelemtől és takarmánytól. NE tárolja és szállítsa alumíniumból, rézből, vasból vagy cinkből készült konténerben. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
ARZÉNSAV (80% VÍZBEN) ICSC: 1625
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN - HALVÁNYZÖLD VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Az anyag közepesen erős sav. Megtámadja a fémeket. Ezzel mérgező és tűzveszélyes arzint (lásd ICSC 0222) képez. 

Képlet: H3AsO4
Molekulatömeg: 141.9
Forráspont: 120° C (számított)
Olvadáspont: -30° C (számított)
Oldékonyság vízben 20° C-on: nagyon jó
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.9 (számított)
Gőznyomás, kPa 15° C-on: 1.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Súlyos helyi hatások minden expozíciós út következtében. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Az anyag hatással lehet a vérre, a szív-érrendszerre, a gyomor-bél traktusra, a májra és az idegrendszerre. A hatás késleltetett lehet. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége nagyon gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a perifériás idegrendszerre, a bőrre és a szív-érrendszerre. Okozhat sokideg bántalmat és bőr károsodást. Az anyag emberi rákkeltő. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint As): 0.01 mg/m3, mint TWA; A1 (bizonyított emberi rákkeltő); BEI van.
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A.
EU-OEL: (inhalálható frakció): 0.01 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyagnak hosszan tartó hatásai lehetnek a vízi környezetben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
Az akut mérgezés tünetei csak néhány óra eltleltével jelentkeznek.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
Egy másik CAS szám: 1327-52-2 is használatos. Arzénsav hemihidrát CAS száma 7774-41-6. Az Arzénsav (hemihidrát) szintelen - fehér, higroszkópos szilárd anyag. Lebomlik 160°C-on (vízvesztés); olvadási pont 35°C; relatív sűrűség 2-2.5; nagyon oldékony vízben. ENSZ szám 1554.
A rézkohászati szektorban az EU OEL 2023. július 11.-től alkalmazandó. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 24).
ÁK: 0,01 mg/m³ ( As-ra számítva). Jellemző tulajdonságai: k (rákkeltő anyag: 1A).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet arzén: 0,67 mikromol/l. Mintavétel ideje: Műszak végén.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 033-005-00-1; VESZÉLY; H350 H331 H301 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS08 GHS09; Megjegyzés: A.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 45-23/25-50/53; S: 53-45-60-61; Megjegyzés: A, E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019