« vissza a keresési eredmény listához  
1-(2-BUTOXI-1-METILETOXI)PROPÁN-2-OLICSC: 1617 (2006 április)
DPGnBE
Dipropilén-glikol-n-butil-éter
CAS #: 29911-28-2
EINECS #: 249-951-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng. NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Azután bő vízzel le kell mosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
1-(2-BUTOXI-1-METILETOXI)PROPÁN-2-OL ICSC: 1617
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H22O3
Molekulatömeg: 190.3
Forráspont: 230° C
Olvadáspont: <-75° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.91
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 5
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 6
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 6.6
Lobbanáspont: 111° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 194° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 0.6-20.4
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Lásd ICSC 1616. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019