« vissza a keresési eredmény listához  
1-TERC-BUTOXI-2-PROPANOLICSC: 1615 (2006 április)
Propilénglikol-terc-butil-éter
1-Metil-2-terc-butoxietanol
1-(1,1-Dimetiletoxi)-2-propanol
PGTBE
CAS #: 57018-52-7
ENSZ #: 1993
EINECS #: 406-180-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  44° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás! NEM érintkezhet erős oxidálószerekkel.  44° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, port, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Köhögés. Hányinger. Torokfájás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: arcvédő. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flameexcl mark;warn
FIGYELEM
Tűzveszélyes folyadék és gőz
Súlyos szem irritációt okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Hűvösen. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
1-TERC-BUTOXI-2-PROPANOL ICSC: 1615
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C7H16O2 / (CH3)3COCH2CHOHCH3
Molekulatömeg: 132.2
Forráspont: 151° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.87
Oldékonyság vízben, g/100ml 19° C-on: >=10
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.64
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6
Lobbanáspont: 44.4° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 373° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.8-6.8 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag gőzének belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-129-00-6; VESZÉLY; H226 H318; Piktogram: GHS02 GHS05.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 10-41; S: (2)-26-39 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019