« vissza a keresési eredmény listához  
PROPILÉN-GLIKOL-n-BUTIL-ÉTERICSC: 1614 (2005 október)
1-Butoxi-2-propanol
n-Butoxipropanol
1-Butoxi-2-propán-2-ol
CAS #: 5131-66-8
EINECS #: 225-878-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  63° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  63° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, habot, port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. Azután bő vízzel le kell mosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Sötétben tartandó. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
PROPILÉN-GLIKOL-n-BUTIL-ÉTER ICSC: 1614
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ TISZTA, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C7H16O2 / CH3CH(OH)CH2O(CH2)3CH3
Molekulatömeg: 132.23
Forráspont: 171° C
Olvadáspont: <-75° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.879 (25°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml: 6 (mérsékelt)
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.187
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.55
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 1.007
Lobbanáspont: 63 ° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 260° C
Robbanási határok, térf.% levegőben: 1.1 (80° C-on) - 8.4 (145° C-on)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 1.15 (számított)
Viszkozitás: 2.9 cSt 25° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-052-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H319 H315; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36/38; S: (2) 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019