« vissza a keresési eredmény listához  
PERFLUOROKTÁNSAVICSC: 1613 (2017 április)
Perfluorkaprilsav
Pentadekafluoroktánsav
Pentadekafluor-n-oktánsav
CAS #: 335-67-1
ENSZ #: 3261
EINECS #: 206-397-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Tűz és robbanás kockázatával jár, ha érintkezik bázisokkal, oxidálószerekkel vagy redukáló anyagokkal.  NEM érintkezhet összeférhetetlen anyagokkal. Lásd Kémiai veszélyek.    Használjon vízpermetet, szén-dioxidot, száraz port, habot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva, ha por.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Azonnali orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Hányinger. Hányás. Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett nem-fém tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve ártalmas
Belélegezve halálos
Súlyos szemirritációt okoz
Ismétlődő vagy hosszabb expozíció révén károsíthatja az immunrendszert és a májat
Károsíthatja a termékenységet vagy a születendő gyermeket
A szoptatott gyermeket károsíthatja
Feltételezhetően rákot okoz 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 8; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Csak az eredeti tartályban tárolja. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt.
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni. 
PERFLUOROKTÁNSAV ICSC: 1613
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ FEHÉR POR. 

Fizikai veszélyek
Nincs adat. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítve 300° C felett. Így mérgező és maró gázokat képez, beleértve hidrogén-fluoridot (lásd ICSC 0283). Az oldat gyenge sav. Reagál bázisokkal, oxidálószerekkel és redukálószerekkel. Ezzel tűzveszélyes/robbanásveszélyes gázt (hidrogén - lásd ICSC 0001) képez. Megtámad sok fémet. 

Képlet: C8HF15O2
Molekulatömeg: 414.1
Forráspont: 189° C
Olvadáspont: 52-54° C
Sűrűség: 1.79 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.3  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra és az immunrendszerre. Az anyag lehetséges emberi rákkeltő. Toxikus hatása lehet az emberi reprodukcióra vagy fejlődésre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 0.005 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 4; terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 607-704-00-2; VESZÉLY; H351 H360D H3672 H332 H372 (máj) H318; Piktogram: GHS08 GHS07 GHS05  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, Xn; R: 40-61-48/23-48/21/22-41-64; S: 53-45 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019