« vissza a keresési eredmény listához  
PENTABRÓMDIFENIL-ÉTER (Technikai termék)ICSC: 1612 (2005 október)
Difenil-éter, pentabróm derivátum
1,1'-Oxibiszpentabrómbenzol
CAS #: 32534-81-9
ENSZ #: 3077
EINECS #: 251-084-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. SZIGORÚ HIGIÉNE!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Kerülje el a köd belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT!  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, szerves gázok és részecskék elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 9; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Tengerszennyező. 
PENTABRÓMDIFENIL-ÉTER (Technikai termék) ICSC: 1612
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
BOROSTYÁN SZINŰ VISZKÓZUS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve hidrogén-bromidot és brómot. 

Képlet: C12H5Br5O
Molekulatömeg: 564.7
Elbomlik 200-300° C-on
Olvadáspont: -7 - -3° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 2.25-2.28
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 0.0013 (nagyon csekély)
Gőznyomás 21°C-on: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.57  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a májra. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a tengeri eredetű élelemben. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag felhalmozódik a zsírszövetben és kiválasztódhat az anyatejbe.
A technikai pentabróm-difenil-éter a tetra-, penta-, and hexabróm-difenil-éterek keveréke. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 602-083-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H373 H362 H400 H410; Piktogram: GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xn, N; R: 48/21/22-50/53-64; S: (1/2)-36/37-45-60-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019