« vissza a keresési eredmény listához  
1-OKTADEKANOLICSC: 1610 (2005 október)
Sztearil-alkohol
Oktadekán-1-ol
n-Oktadekanol
1-Hidroxioktadekán
Oktadecil-alkohol
CAS #: 112-92-5
EINECS #: 204-017-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

Lásd Megjegyzések.   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés      
Bőr      
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől és erős savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
1-OKTADEKANOL ICSC: 1610
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN - FEHÉR, KISSÉ VIASZOS PELYHEK VAGY LEVELEK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C18H38O / CH3(CH2)17OH
Molekulatömeg: 270.5
Forráspont: 336° C
Olvadáspont: 59.8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.81 (folyadék)
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 150° C-on: 133
Lobbanáspont: 170° C
Öngyulladási hőmérséklet: 450° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1-8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 8.22  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyag expozíciójának egészségre kifejtett hatásait kiterjedten vizsgálták, de ilyet nem találtak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019