« vissza a keresési eredmény listához  
C10-13 ALKILBENZOLSZULFONSAV, NÁTRIUM SÓICSC: 1602 (2005 október)
Nátrium-alkilbenzolszulfonát
Lineáris alkilbenzolszulfonsav nátrium só
LAS
CAS #: 68411-30-3
EINECS #: 270-115-0

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
C10-13 ALKILBENZOLSZULFONSAV, NÁTRIUM SÓ ICSC: 1602
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve kén-oxidokat. Reagál savakkal. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve kén-oxidokat. 

Képlet: C11.6H24.2C6H4SO3Na
Molekulatömeg: 342.4
Forráspont: 637° C
Olvadáspont: 277° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.06
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 25
Gőznyomás: elhanyagolható
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.32  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre. Az anyag irritálja a bőrt és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Az anyagot általában 50 %-os sűrítményként szállítják.
A lineáris alkil lánc tipikusan 10 - 13 szén atomból áll, kb. a következő moláris arányban (alkil lánc hosszának százaléka a teljes vegyülethez viszonyítva) C10:C11:C12:C13=13:30:33:24.
Az USA-ban fogalmazott lineáris alkilbenzol-szulfonát formulációk 0-5% C14 komponenst is tartalmaznak. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019