« vissza a keresési eredmény listához  
TIODIGLIKOLICSC: 1601 (2005 október)
2,2`-Tiodietanol
Di(2-hidroxietil)-szulfid
Dietanolszulfid
Tiodietilén-glikol
CAS #: 111-48-8
EINECS #: 203-874-3

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Hányinger.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: védőkesztyű és szemvédő. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
TIODIGLIKOL ICSC: 1601
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN, VISZKÓZUS FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve ecetsav füstöket, hidrogén-szulfid és kén-oxidokat. Hevesen reagál erős savakkal és erős oxidálószerekkel. Ezzel kénhidrogént képez. 

Képlet: C4H10O2S
Molekulatömeg: 122.2
Olvadáspont: -18 - -10° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.18
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 100
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.43
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.22
Lobbanáspont: 160° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 260° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.2-5.2
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -0.75  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat permetezés esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A forráspont magasabb, mint az öngyulladási hőmérséklet. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-061-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H351 H319; Piktogram: GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi; R: 36; S: (2) 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019