« vissza a keresési eredmény listához  
DIMETIL-FOSZFITICSC: 1599 (2005 október)
Dimetil-foszfit
Foszforossav-dimetil-észter
Dimetilfoszforsav-dimetil-észter
CAS #: 868-85-9
EINECS #: 212-783-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  70° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  70° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon habot, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! Védett helyzetből oltsa a tüzet! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Hányinger. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  Először öblítsen bőséges vízzel legalább 15 percig, majd a szennyezett ruházatot távolítsa el és öblítsen újra. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet és az anyag légtér koncentrációjának megfelelő, sav gázok és gőzök elleni szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedje be inert adszorbenssel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Lásd Kémiai veszélyek. 
CSOMAGOLÁS
 
DIMETIL-FOSZFIT ICSC: 1599
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
A gőz nehezebb a levegőnél. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik gyorsan hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve foszfor-oxidokat és foszfint. Lebomlik 220°C felett nedves levegővel érintkezve érintkezve. Ezzel foszforsavat és metanolt képez. Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. Hevesen reagál savakkal és oxidálószerekkel. 

Képlet: C2H7O3P
Molekulatömeg: 110.1
Forráspont: 171° C
Olvadáspont: <-60° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.2
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: >10
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.135
Lobbanáspont: 70° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 237° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 5.8-38.1
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: -1.2  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő ártalmas szennyezettsége lassan kialakulhat; permetezés vagy szétszórás esetén azonban sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a szemre. Okozhat szürkehályogot. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS használni tűz vagy forró felület közelében vagy hegesztés közben! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019