« vissza a keresési eredmény listához  
PARAFFIN OLAJICSC: 1597 (2006 október)
Fehér ásványi olaj
CAS #: 8042-47-5
EINECS #: 232-455-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, habot, száraz port, szén-dioxidot, száraz homokot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés      
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

cancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelés közben a légutakba kerülve halálos lehet 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
PARAFFIN OLAJ ICSC: 1597
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
TECHNIKAI MINŐSÉG: VISZKÓZUS, SZINTELEN FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező gázokat képez, beleértve szén-monoxidot. Reagál erős oxidálószerekkel. 


Forráspont: 218-643° C
Sűrűség: g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on:
Gőznyomás 20°C-on: elhanyagolható
Lobbanáspont: >115° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 260-371° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: >6  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (respirábilis frakció): 5 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(4); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Erősen finomított olaj, jellemzően C14-C20 frakció.
A kémiai tüdőgyulladás tünetei csak néhány óra, vagy akár néhány nap múlva jelentkeznek.
Orvosi ellátás szükséges, ha légzési nehézség vagy láz lép fel. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 242 - Olaj (ásványi) köd).
ÁK: 5 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019