« vissza a keresési eredmény listához  
TANTÁLICSC: 1596 (2005 október)
CAS #: 7440-25-7
ENSZ #: 3089
EINECS #: 231-135-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Spontán meggyulladhat, levegővel érintkezve.  A finoman eloszlott részecskék robbanó keveréket képeznek a levegőben.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  Zárt rendszer, porrobbanás-biztos elektromos berendezés és világítás. Előzze meg a porlerakódást!  Használjon száraz port, száraz homokot, speciális port. Szén-dioxid, Hab, Víz használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedje be száraz inert adszorbenssel. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1; ENSZ Csomagolási csoport: II 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől és halogénektől. 
CSOMAGOLÁS
Légmentes. 
TANTÁL ICSC: 1596
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEKETE VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. 

Kémiai veszélyek
Reagál halogénekkel és oxidálószerekkel. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. 

Képlet: Ta
Atomtömeg: 180.9
Forráspont: 5425° C
Olvadáspont: 2996° C
Sűrűség: 14.5 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lobbanáspont: >250° C 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 4 mg/m³.
MAK: (respirábilis frakció): 0.3 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(8); terhességi kockázati csoport: C; rákkeltő kategória: 4 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Zárt helyen történő égés robbanásba fordulhat. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019