« vissza a keresési eredmény listához  
NITROZIL-KLORIDICSC: 1580 (2005 április)
Nitrogén-oxiklorid
Nitrogén-klorid-oxid
CAS #: 2696-92-6
ENSZ #: 1069
EINECS #: 220-273-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    NEM érintkezhet tűzveszélyes anyagokkal.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a palackot vízpermettel! NEM érintkezhet vízzel közvetlenül! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás. Nehézlégzés. Légszomj.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom. Bőrégés.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Vörösség. Fájdalom. Égési seb.  Viseljen szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A veszélyeztetett területet ki kell üríteni! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: légmentes vegyvédelmi öltözék, környezettől független légzőkészülékkel. Szellőztetés. TILOS közvetlen vízsugarat a folyadékra irányítani. A gázt finom vízpermettel kell eltávolítani. TILOS felitatni fűrészporral vagy más gyúlékony adszorbenssel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 2.3; ENSZ Kiegészítő kockázatok: 8 

TÁROLÁS
Elkülönítve összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
 
NITROZIL-KLORID ICSC: 1580
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
CSÍPŐS SZAGÚ SÁRGA GÁZ 

Fizikai veszélyek
A gáz nehezebb a levegőnél és alacsony belmagasságú helyiségekben felhalmozódhat, oxigénhiányt okozva. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre és vízzel érintkezve. Így mérgező és maró füstöket képez, beleértve sósavat és nitrogén-oxidokat. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. Megtámadja a fémeket. Az anyag erős oxidálószer. Reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. 

Képlet: ClNO
Molekulatömeg: 65.46
Forráspont: -5 - -6° C
Olvadáspont: -64° C
Sűrűség: g/cm³
Oldékonyság vízben: reakció
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 340
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 2.3
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): 5.2 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Ezen gáz belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
A levegőben a gáz ártalmas koncentrációja nagyon gyorsan kialakul, ha a tartályból kiszabadul. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag káros a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Hevesen reagál tűzoltó anyagokkal, mint a víz.
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés.
A szennyezett ruhákat (tűzveszély) bő vízzel kell kiöblíteni.
Ellenőrizni kell az oxigén tartalmat a területre való belépés előtt.
Nagy koncentrációja a levegőben oxigén hiányt okoz, az eszméletlenség vagy halál kockázatával. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019