« vissza a keresési eredmény listához  
VAS(III)-OXIDICSC: 1577 (2004 október)
Divas-trioxid
Vas-trioxid
Vas-szeszkvioxid
CAS #: 1309-37-1
ENSZ #: lásd Megjegyzések
EINECS #: 215-168-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés.  Kerülje el a por belégzését.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr      
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.   

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
VAS(III)-OXID ICSC: 1577
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
VÖRÖSES BARNA ~ FEKETE KRITÁLYOK VAGY POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál szén-monoxiddal. Ez robbanásveszélyt okoz. 

Képlet: Fe2O3
Molekulatömeg: 159.7
Olvadáspont: 1565° C
Sűrűség: 5.24 g/cm³
Oldékonyság vízben: nem oldódik 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Mechanikus irritációt okozhat. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. Okozhat sziderózist, ami jóindulatú állapot. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint fe): (respirábilis frakció): 5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként).
MAK: rákkeltő kategória: 3B 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Van egy vasoxiddal kapcsolatos ENSZ szám, de az a széngáz tisztításásából nyert vasszivacsra vonatkozik, amely spontán gyúlékony. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 311- Fe-ra számítva).
ÁK: 4 mg/m³; resp.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019