« vissza a keresési eredmény listához  
PROPILÉN-GLIKOL-1-ETIL-ÉTER-ACETÁTICSC: 1574 (2004 október)
1-Etoxi-2-propanol-acetát
2-Etoxi-1-metiletil-acetát
1-Etoxy-2-acetoxipropanol
1-Etoxi-2-propil-acetát
2PG1EEA
Propán-1,2-diol-etil-éter-acetát
CAS #: 54839-24-6
ENSZ #: 3272
EINECS #: 259-370-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  53° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  53° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. Azután bő vízzel le kell mosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
 
PROPILÉN-GLIKOL-1-ETIL-ÉTER-ACETÁT ICSC: 1574
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor ecetsav füstöket képez. 

Képlet: C7H14O3 / C2H5OCH2CH(CH3)OCOCH3
Molekulatömeg: 146.2
Forráspont: 160° C
Olvadáspont: -89° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.98
Oldékonyság vízben, g/100ml 20° C-on: 9.5
Gőznyomás, kPa 20° C-on: 0.227
Lobbanáspont: 53° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 325° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.0-9.8
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.76
Viszkozitás: 1.28-1.41 mm²/s 20° C-on
Párolgási ráta (n-butil-acetát = 1): 0.24 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 120 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A MAK érték a propilénglikol-monoetiléter és 2-propilénglikol-1-etiléter-acetát levegő koncentrációk összegére vonatkozik.
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani!
Lásd ICSC 1573. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-177-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H226 H336; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
R: 10-67; S: (2)-24 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019