« vissza a keresési eredmény listához  
PROPILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTERICSC: 1573 (2004 október)
1-Ethoxi-2-propanol
1-Etoxipropán-2-ol
2PG1EE
CAS #: 1569-02-4
ENSZ #: 1993
EINECS #: 216-374-5

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  40° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  40° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Szellőztetés. Személyi védelem: arcvédő. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 3; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Elkülönítve erős oxidálószerektől. 
CSOMAGOLÁS
 
PROPILÉN-GLIKOL-MONOETIL-ÉTER ICSC: 1573
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
ENYHE SZAGÚ, SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag feltételezhetően robbanásveszélyes peroxidokat képez. Hevesen reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C5H12O2 / CH3CH2OCH2CHOHCH3
Molekulatömeg: 104.2
Forráspont: 133° C
Olvadáspont: -100° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.896
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 36.6
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 1
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 3.6
Lobbanáspont: 40° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 255° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 1.3-12
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 0.3
Párolgási ráta (n-butil-acetát = 1): 0.54
Viszkozitás: 2.32 mm²/s 20° C-on 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag enyhén irritálja a szemet. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy milyen sebességgel alakul ki az anyag ártalmas koncentrációja a levegőben párolgás következtében 20° C-on. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: 50 ppm mint TWA; 200 ppm mint STEL; (bőr).
MAK: 86 mg/m³, 20 ppm; csúcs korlátozási kategória: II(2); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
A MAK érték a propilénglikol-monoetiléter és 2-propilénglikol-1-etiléter-acetát levegő koncentrációk összegére vonatkozik.
Lásd ICSC 1574. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 603-177-00-8; FIGYELMEZTETÉS; H226 H336; Piktogram: GHS02 GHS07.  EU szerinti osztályozás
R: 10-67; S: (2)-24 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019