« vissza a keresési eredmény listához  
1-DODECÉNICSC: 1567 (2004 október)
Dodecén
alfa-Dodecén
alfa-Dodecilén
N-Dodec-1-én
Dodecilén
CAS #: 112-41-4
EINECS #: 203-968-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.  77° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng.  77° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést!  Használjon habot, száraz port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Száraz bőr.  Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől, halogénektől és szervetlen savaktól. 
CSOMAGOLÁS
 
1-DODECÉN ICSC: 1567
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Reagál erős oxidálószerekkel, halogénekkel és szervetlen savakkal. Megtámadja a gumit, a festékeket és a bélésanyagokat. 

Képlet: C12H24 / CH3(CH2)9CH=CH2
Molekulatömeg: 168.3
Forráspont: 214° C
Olvadáspont: -35° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.8
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 2
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 5.81
Lobbanáspont: 77 ° C z.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 225° C
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 6.1  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lenyelés közben az anyag könnyen a légutakba jut, ami aspirációs tüdőgyulladást okozhat. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
A folyadék zsírtalanítja a bőrt, ami szárazságot és berepedezést okozhat. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a vízi szervezetekben. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019