« vissza a keresési eredmény listához  
KRIOLITICSC: 1565 (2005 április)
Alumínium-trinátrium-fluorid
Nátrium-fluoaluminát
Nátrium-alumínium-fluorid
Nátrium-hexafluor-aluminát
CAS #: 15096-52-3
EINECS #: 239-148-8

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Nem gyúlékony.        A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

 A KIPORZÁST MEG KELL AKADÁLYOZNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Hányinger. Hányás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem   Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hányinger. Hányás. Hasi fájdalom.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
KRIOLIT ICSC: 1565
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
KRISTÁLYOK VAGY AMORF POR. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: Na3AlF6
Molekulatömeg: 209.9
Olvadáspont: 1009° C
Sűrűség: 2.95 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 0.042 (nagyon csekély) 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén, különösen, ha por. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a csontokra és a fogakra. Okozhat fluorózist. A por részecskék ismétlődő vagy tartós inhalációja hatással lehet tüdőre. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: (mint F): 2.5 mg/m3, mint TWA; A4 (nem osztályozható emberi rákkeltőként); BEI van.
EU-OEL: (mint F): 2,5 mg/m³ mint TWA.
MAK: (inhalálható frakció, mint F): 1 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(4); bőrön felszívódás (H); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 134- FLURIDOK - F-ra számítva).
ÁK: 2.5 mg/m³. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag).
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhető határértéke(i):
Vizelet fluorid: 42 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
Vizelet fluorid; 24 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Következő műszak előtt.
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 009-016-00-2; VESZÉLY; H372 H332 H411; Piktogram: GHS07 GHS08 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 20/22-48/23/25-51/53; S: (1/2)-22-37-45-61; Megjegyzés: C 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019