« vissza a keresési eredmény listához  
NITROCELLULÓZ, száraz, kevesebb, mint 12,6% nitrogénICSC: 1560 (2016 november)
Cellulóz-nitrát
Cellulóz-tetranitrát
Piroxillin
CAS #: 9004-70-0
ENSZ #: lásd Megjegyzések

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Fokozottan tűzveszélyes. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  Robbanás kockázatával jár a súrlódás vagy a rázás. Robbanás kockázata hő, láng, szikra vagy elektrosztatikus kisülés expozíció esetén.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  ELŐZZE MEG A KIPORZÁST! Használjon szikramentes kéziszerszámot! NE tegye ki hőhatásnak, súrlódásnak vagy rázásnak! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon nagy mennyiségű vizet. Hab, Szén-dioxid használata TILOS!  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

Lásd Megjegyzések.   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr   Védő kesztyű.  Öblítse a szennyezett ruházatot bőséges vízzel (tűzveszély). A szennyezett ruházatot el kell távolítani. 
Szem Vörösség.  Viseljen szemvédőt.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Minden gyújtóforrást el kell távolítani. Tartsa nedvesen. Nem szabad kiszáradnia! Konzultáljon szakértővel! Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. A kiömlött anyagot zárható tartályokba kell söpörni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

flam;flame
VESZÉLY
Tűzveszélyes szilárd anyag 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 4.1 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. Jól zárva. Hűvösen. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Elkülönítve oxidálószerektől, bázisoktól és savaktól. Csak nedvesen tárolja. Vegye figyelembe a gyártó helyes tárolási körülményekre vonatkozó előirásait. 
CSOMAGOLÁS
 
NITROCELLULÓZ, száraz, kevesebb, mint 12,6% nitrogén ICSC: 1560
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
FEHÉR VÁLTOZATOS FORMÁJÚ SZILÁRD ANYAG. 

Fizikai veszélyek
Az anyag nagyon érzékeny hővel, rázkódással, dörzsöléssel, nyílt lánggal, szikrával vagy elektrosztatikus kisüléssel szemben. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Porrobbanás lehetséges, ha por vagy granulált formában keveredik a levegővel. Lásd Megjegyzések. 

Kémiai veszélyek
Lebomlik gyorsan égéskor. Ezzel nitrogén-oxidokat képez. Reagál oxidálószerekkel, bázisokkal és savakkal. Ez tűz és robbanás veszélyt okoz. Lásd: Megjegyzések. 

Képlet: C12H16(ONO2)4O6
Molekulatömeg: 504.3
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Lásd Megjegyzések. 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Lásd Megjegyzések. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 

Belégzési kockázat
Nem lehet előre jelezni, hogy ártalmas koncentráció kialakul-e a levegőben. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Lásd Megjegyzések. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen anyag emberi egészségre kifejtett hatásáról nem áll rendelkezésre kielégítő adat, ezért a legnagyobb gondossággal kell eljárni.
A kereskedelmi termékek nedvesítve vannak (vízzel vagy oldószerekkel) vagy lágyítószerekkel vannak keverve, hogy csökkenjen a száraz nitrocellulóz tűz- és robbanásveszélyessége. Ezek a szerek megváltoztathatják a fizikai és toxikológiai tulajdonságokat.
Ha az anyagot tartalmazó készítményben oldószerek is vannak, tanulmányozza az oldószerek (ICSC) kártyáit is.
A több, mint 12,6% nitrogént tartalmazó készítményt kizárólag robbanószer gyártásra használják.
Nitrocellulóz, vízzel, legalább 25 súly % víz: ENSZ 2555; Veszély osztály: 4.1.
Nitrocellulóz, alkohollal, legalább 25 súly % alkohol, legfeljebb 12,6 % nitrogén: ENSZ 2556; Veszély osztály: 4.1.
Nitrocellulóz, legfeljebb 12,6% nitrogén száraz súly, lágyítószerrel vagy anélkül, pigmenttel vagy anélkül: ENSZ 2557; Veszély osztály: 4.1. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019