« vissza a keresési eredmény listához  
terc-BUTIL-KROMÁTICSC: 1533 (2005 április)
bisz(terc-Butil)kromát
Krómsav, di-terc-butil-észter
CAS #: 1189-85-1

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    Használjon szén-dioxidot, habot, száraz port, vízpermetet, alkohol-rezisztens habot.   

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Légszomj. Égő érzés. Nehézlégzés. Torokfájás.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Szükséges lehet mesterséges lélegeztetés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Bőrégés. Fájdalom. Vörösség.  Védő ruházat. Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Súlyos, mély égések. Fájdalom. Vörösség.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés. Hasi fájdalom. Hasmenés. Hányinger. Hányás. Sokk vagy ájulás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: teljes védőruházat, környezettől független légzőkészülékkel. A kifolyó és kiömlött folyadékot lezárható tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős bázisoktól és összeférhetetlen anyagoktól. Lásd Kémiai veszélyek. Jól zárva. Tárolja lefolyó vagy szennyvíz csatorna összeköttetés nélküli helyen. 
CSOMAGOLÁS
 
terc-BUTIL-KROMÁT ICSC: 1533
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Az anyag erős oxidálószer. Hevesen reagál gyúlékony és redukáló anyagokkal. Lebomlik égéskor. Így mérgező füstöket képez. Az oldat vízben erős sav. Hevesen reagál bázisokkal és korrodáló hatású. 

Képlet: C8H18CrO4 / ((CH3)3CO)2CrO2
Molekulatömeg: 230.2
Olvadáspont: -2.8° C
Oldékonyság vízben: elegyedő
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.9
Lobbanáspont: lásd Megjegyzések 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag maró hatású a szemre, a bőrre és a légutakra. Lenyelve maró hatású. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyagnak hatása lehet a vesére, a májra és a légzőrendszerre. Az anyag emberi rákkeltő. Lásd Megjegyzések. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
EU-OEL: (mint Cr): 0.005 mg/m³ mint TWA; (lásd Megjegyzések) 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Specifikusan ennek az anyagnak az egészségi hatásait nem vizsgálták megfelelően, de nedvességgel vagy vízzel érintkezve Króm(VI)-oxiddá hidrolizál.
Lásd ICSC 1194.
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni.
Az anyag gyúlékony, de lobbanáspont nem található az irodalomban.
TILOS a munkaruhát hazavinni!
EU-OEL határérték: 0.010 mg/m3 2025. január 17.-ig. Határérték 0.025 mg/m3: a hegesztési, plazmavágási vagy hasonló füstképződéssel járó munkafolyamatokra 2025. január 17.-ig 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
MAGYAR SZABÁLYOZÁS az 5/2020. (II. 6.) ITM rendelet szerint.
1. sz. Melléklet: munkahelyi levegőben megengedett határértékek: (Sorszám: 190).
ÁK: 0,01 mg/m³ (Cr(VI)-ra számítva. Jellemző tulajdonságai: b (bőrön át is felszívódó anyag), i (ingerlő anyag), k (rákkeltő: 1A),
3. sz. Melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutató(k) és megengedhetõ határértéke(i): Vizelet króm: 0,022 mikromol/mmol kreatinin. Mintavétel ideje: Műszak végén.
5.sz. Melléklet: A füstképződéssel járó hegesztési és plazmavágási folyamatok vagy az ezekhez hasonló munkafolyamatok esetében a króm (VI) szervetlen vegyületek (Cr(VI)-ra számítva): ÁK: 0,025 mg/m³.  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019