« vissza a keresési eredmény listához  
1,2,3,4-TETRAHIDRONAFTALINICSC: 1527 (2004 október)
Tetralin
Tetrahidronaftalin
Naftalin, 1,2,3,4-tetrahidro-
CAS #: 119-64-2
EINECS #: 204-340-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony. Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.  77° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  NEM érintkezhet oxidálószerekkel. TILOS a nyílt láng.  77° C felett használjon zárt rendszert és szellőztetést! Előzze meg az elektrosztatikus feltöltődés kialakulását (pl. földeléssel)!  Használjon vízpermetet, port, habot, szén-dioxidot.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Szédülés. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Gyengeség.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. 
Szem Fájdalom. Vörösség. Homályos látás.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Lásd Belégzés.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Szellőztetés. A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
1,2,3,4-TETRAHIDRONAFTALIN ICSC: 1527
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
Öntés, rázás, stb. hatására elektrosztatikus töltések keletkezhetnek. 

Kémiai veszélyek
Az anyag képezhet robbanásveszélyes peroxidokat. Lebomlik hevítésre. Ezzel irritáló füstöket képez. Élénken reagál oxidálószerekkel. 

Képlet: C10H12
Molekulatömeg: 132.20
Forráspont: 207.6° C
Olvadáspont: -35.8° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.9702
Oldékonyság vízben: nagyon csekély
Gőznyomás, kPa 25° C-on: 0.05
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 4.6
Lobbanáspont: 77° C ny.t.
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Robbanási határok, térf.% levegőben: 0.8 (100° C-on) - 5.0 (150° C-on)
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.78  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet, a bőrt és a légutakat. Az anyag hatással lehet a központi idegrendszerre. A folyadék lenyelése kémiai tüdőgyulladást okozhat, a tüdőbe való aspiráció révén. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Ismétlődő vagy tartós érintkezés a bőrrel bőrgyulladást okozhat. Az anyagnak hatása lehet a vesére. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: 11 mg/m³, 2 ppm; csúcs korlátozási kategória: I/(1); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. Hangsúlyozottan ajánlott, hogy ne engedjük a vegyi anyagot a környezetbe jutni. 

MEGJEGYZÉSEK
Desztillálás előtt ellenőrizni kell a peroxidok jelenlétét; ha vannak, eltávolítani! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 601-045-00-4; FIGYELMEZTETÉS; H319 H315 H411 EUH019; Piktogram: GHS07 GHS09.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: Xi, N; R: 19-36/38-51/53; S: (2)-26-28-61 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019