« vissza a keresési eredmény listához  
KLÓRDIFENILARZINICSC: 1526 (2004 április)
Difenilarzén-klorid
Difenilklórarzin
CAS #: 712-48-1
ENSZ #: 1699
EINECS #: 211-921-4

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS         A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

 MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI! MINDEN ESETBEN ORVOSI TANÁCSOT KELL KÉRNI! 
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Torokfájás. Köhögés. Fejfájás. Hányinger. Hányás. Nehézlégzés. Légszomj. Mellkasi szorítás. Öntudatlanság. A tünetek késleltetve jelenhetnek meg. Lásd Megjegyzések.  Használjon szellőztetést, helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Fél-ülő helyzet. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr Vörösség.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. Orvosi ellátás szükséges. 
Szem Könnyezés. Vörösség.  Viseljen védőszemüveget, arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasi fájdalom. Fejfájás, Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött anyagot fedett tartályokba kell söpörni. A visszamaradt folyadékot homokkal vagy inert adszorbenssel kell felitatni. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Személyi védelem: vegyvédelmi öltözet, környezettől független légzőkészülékkel. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: I 

TÁROLÁS
Elkülönítve erős oxidálószerektől. Jól szellőztetett helyiségben tartandó. 
CSOMAGOLÁS
Törhetetlen csomagolás.
A törékeny csomagolást zárt, törhetetlen tartályba kell tenni.
Súlyosan tengerszennyező. 
KLÓRDIFENILARZIN ICSC: 1526
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN KRISTÁLYOK. TECHNIKAI MINŐSÉG: SÖTÉTBARNA FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve arzént és klórt. Reagál erős oxidálószerekkel. 

Képlet: C12H10AsCl / (C6H5)2AsCl
Molekulatömeg: 264.6
Elbomlik 333° C-on
Olvadáspont: 38-44° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.4 (45°C)
Oldékonyság vízben, g/100ml: 0.2 (csekély)
Gőznyomás, Pa 20° C-on: 0.06
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 9.15  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe az anyag aeroszoljának belégzésével. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. Az anyag hatással lehet az idegrendszerre. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat tudati szint csökkenést. Nagy koncentrációjú aeroszol belégzése tüdőödémát okozhat. Lásd Megjegyzések. A hatás késleltetett lehet. Az expozíció ha nagyfokú, okozhat halált. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki; permetezés vagy szétszórás esetén azonban, sokkal gyorsabban. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag nagyon mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
A tüdő-vizenyő tünetei gyakran csak néhány órával később jelentkeznek és a fizikai megterhelés fokozza súlyosságukat.
Ezért fontos a nyugalomba helyezés és az orvosi megfigyelés. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 033-002-00-5; VESZÉLY; H331 H301 H400 H410; Piktogram: GHS06 GHS09; Megjegyzés: A1.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T, N; R: 23/25-50/53; S: (1/2)-20/21-28-45-60-61; Megjegyzés: A 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019