« vissza a keresési eredmény listához  
o-TERFENILICSC: 1525 (2004 április)
1,2-Difenilbenzol
o-Difenilbenzol
CAS #: 84-15-1
EINECS #: 201-517-6

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    Használjon vízpermetet, száraz port, szén-dioxidot.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés Köhögés. Torokfájás.  Használjon helyi elszívást vagy légzésvédőt.  Friss levegő, pihenés. Orvosi ellátás szükséges. 
Bőr   Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen szemvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger. Hányás.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felporszívózni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
 
CSOMAGOLÁS
 
o-TERFENIL ICSC: 1525
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ VILÁGOSSÁRGA KRISTÁLYOK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Égéskor mérgező füstöket képez, beleértve szén-monoxidot. 

Képlet: C18H14
Molekulatömeg: 230.31
Forráspont: 332° C
Olvadáspont: 56.2° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.1
Oldékonyság vízben: nem oldódik
Gőznyomás, Pa 25° C-on: 0.0033
Relatív gőz sűrűség (levegő = 1): 7.9
A gőz/levegő keverék relatív sűrűsége 20° C-on (levegő = 1): <0.9
Lobbanáspont: 163° C ny.t.
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 5.5  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe lenyelés útján és belégzéssel. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a légutakat. 

Belégzési kockázat
A párolgás 20° C-on elhanyagolható; de a levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakulhat szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a halakban. 

MEGJEGYZÉSEK
A foglalkozási expozíciós határértéket a munka során semmikor sem szabad túllépni. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019