« vissza a keresési eredmény listához  
1,3-PROPÁN-SZULTONICSC: 1524 (2016 november)
1,2-Oxatiolán-2,2-dioxid
3-Hidroxi-1-propánszulfonsav-szulton
1-Propánszulfonsav, 3-hidroxi-gamma-szulton
CAS #: 1120-71-4
ENSZ #: 2811
EINECS #: 214-317-9

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzben irritáló vagy mérgező füstök (vagy gázok) keletkeznek belőle.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

Lásd: HOSSZÚ IDEJŰ VAGY ISMÉTLŐDŐ EXPOZÍCIÓ HATÁSAI. MINDEN ÉRINTKEZÉST EL KELL KERÜLNI!  
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon zárt rendszert.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr FELSZÍVÓDHAT! Vörösség. Fájdalom. Égő érzés. A tünetek késleltetve jelentkezhetnek.  Védő kesztyű. Védő ruházat.  Elsősegély nyújtáskor viseljen védő kesztyűt. A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Öblítse, majd vízzel, szappannal mossa le a bőrt. Orvosi ellátás szükséges, ha bőrirritáció jelentkezik. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen arcvédőt vagy szemvédelmet légzésvédelemmel kombinálva.  Bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet). Orvosi ellátás szükséges. 
Lenyelés   Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben. Evés előtt kezet kell mosni.  A szájat ki kell öblíteni. Forduljon orvoshoz, ha rosszul érzi magát. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
Személyi védelem: az anyag légtér koncentrációjának megfelelő részecske szűrőbetétes légzőkészülék. Speciális készülékkel kell a kiömlött anyagot felszívni (lásd Megjegyzések) vagy gondosan zárható tartályokba söpörni. Ha alkalmas, először nedvesítse meg a porzás megelőzésére. Ha folyadék: gyűjtse össze a szivárgó folyadékot zárható tartályban amennyire lehetséges. Óvatosan kell gyűjteni a maradékot. Majd a helyi szabályozás szerint kell tárolni és elhelyezni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

skull;toxiccancer;health haz
VESZÉLY
Lenyelve vagy a bőrrel érintkezve mérgező
Bőr- és szemirritációt okoz
Feltételezhetően genetikai károsodást okoz
Rákot okozhat 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
ENSZ Veszély osztály: 6.1; ENSZ Csomagolási csoport: III 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. Elkülönítve élelemtől és takarmánytól. 
CSOMAGOLÁS
Nem szállítható élelmiszerrel és takarmánnyal együtt. 
1,3-PROPÁN-SZULTON ICSC: 1524
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
JELLEGZETES SZAGÚ FEHÉR KRISTÁLYOK VAGY SZINTELEN FOLYADÉK. 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező füstöket képez, beleértve kén-oxidokat. Reagál nedves levegővel. Ezzel mérgező 3-propán-szulfonsavat képez. 

Képlet: C3H6O3S
Molekulatömeg: 122.1
Elbomlik
Olvadáspont: 31° C
Sűrűség (25° C-on): 1.392 g/cm³
Oldékonyság vízben, g/100ml: 10 (mérsékelt)
Lobbanáspont: >110° C 


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
Az anyag felszívódhat a szervezetbe belégzéssel, a bőrön keresztül és lenyelés útján. 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag irritálja a szemet és a bőrt. A bőr hatások többórás lappangási időt követően jelentkezhetnek. 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék ártalmas koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
Az anyag emberi rákkeltő. Genetikai károsodást okozhat embernél. 


Foglalkozási expozíciós határértékek
TLV: A3 (bizonyított állati rákkeltő, emberi vonatkozása ismeretlen).
MAK: bőrön felszívódás (H); rákkeltő kategória: 1; csírasejt mutagén csoport: 3A 

KÖRNYEZET
Az anyag környezeti hatásait nem vizsgálták megfelelően. 

MEGJEGYZÉSEK
TILOS háztartási porszívót használni az anyag felporszívózására, azt csak speciális készülékkel szabad.
Az expozíció mértékétől függően, időszakos orvosi vizsgálat javasolt.
TILOS a munkaruhát hazavinni! 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
EU szerinti osztályozás: 1272/2008/EK (CLP) rendelet szerint: Indexszám: 016-032-00-3; VESZÉLY; H50 H313 H302; Piktogram: GHS08 GHS07.  EU szerinti osztályozás
Szimbólum: T; R: 45-21/22; S: 53-45; Megjegyzés: E 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019