« vissza a keresési eredmény listához  
DHTDMAC (15% IZOPROPANOLLAL)ICSC: 1518 (2004 április)
Biszhidrogénezett tallow-alkildimetil-ammónium-klorid
Kvarterner ammónium vegyületek, bisz(hidrogénezett tallow alkil) dimetil-klorid
CAS #: 61789-80-8
EINECS #: 263-090-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Tűzveszélyes.  25° C felett robbanásveszélyes gőz/levegő keverékek keletkezhetnek.  TILOS a nyílt láng, TILOS a szikra, és TILOS a dohányzás!  25° C felett használjon zárt rendszert, szellőztetést, robbanás-biztos elektromos berendezést!  Használjon vízpermetet, alkohol-rezisztens habot, szén-dioxidot, port.  Tűz esetén: hűtse a hordókat, stb., vízpermettel! 

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr Vörösség. Fájdalom.  Védő kesztyű.  A szennyezett ruházatot el kell távolítani. Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem Vörösség. Fájdalom.  Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Égő érzés a torokban és a mellkasban.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. Hánytatni TILOS! Egy-két pohár vizet kell itatni. Orvosi ellátás szükséges. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kiömlött folyadékot tartályokba kell összegyűjteni. TILOS ezt a vegyi anyagot a környezetbe juttatni! 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Tűzbiztos módon. 
CSOMAGOLÁS
 
DHTDMAC (15% IZOPROPANOLLAL) ICSC: 1518
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN ~ FEHÉR PASZTA 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
Lebomlik hevítésre. Így mérgező és maró füstöket képez. 

Képlet: C36.4H76.8NCl (kb.)
Molekulatömeg: 567-573 (kb.)
Elbomlik 135° C-on
Olvadáspont: 30-45° C
Relatív sűrűség (víz = 1): 0.87
Oldékonyság vízben, g/100ml 25° C-on: 10
Gőznyomás, kPa 50° C-on: 17
Lobbanáspont: 25° C
Öngyulladási hőmérséklet: 385° C
Robbanási határok, térf% levegőben: 2-13
Oktanol/víz megoszlási koefficiens mint log Pow: 3.8  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
Az anyag súlyosan irritálja a szemet. Az anyag irritálja a bőrt. 

Belégzési kockázat
Az anyag párolgása következtében 20° C-on a levegő veszélyes szennyeződése nem vagy csak nagyon lassan alakul ki. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
 

KÖRNYEZET
Az anyag mérgező a vízi szervezetekre. 

MEGJEGYZÉSEK
Ezen a kártyán lévő ajánlások nem vonatkoznak a por formára.
Lásd ICSC 0554. 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019