« vissza a keresési eredmény listához  
POLIETILÉN-GLIKOL (200-600)ICSC: 1517
PEG
Oxietilén polimer
Poli(oxi-1,2-etindiil), alfa-hidro-omega-hidrox
Etán-1,2-diol, etoxilált
Poli(etilén-oxid)
Poli(oxietilén)
2004 április
CAS #: 25322-68-3
EINECS #: 500-038-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr     Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
POLIETILÉN-GLIKOL (200-600) ICSC: 1517
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VISZKÓZUS ENYHÉN HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: HO(C2H4O)nH
Molekulatömeg: 200-600
Forráspont: 250° C
Olvadáspont: lágyulási pont
Lásd Megjegyzések.
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.13
Oldékonyság vízben 20° C-on: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <10
Lobbanáspont: 171-235° C
Öngyulladási hőmérséklet: ~360° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 200 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
This card covers the individual substances polyethylene glycol 200, 300, 400, 600 and the mixture of the polyethylene glycols and is fully applicable for all polyethylenes in the molecular mass range from 200 to 600 g/mol.
Softening points for Polyethylene glycols: 200 (-65 to -50°C), 300 (-15 to -10°C), 400 (-6 to 8°C), 600 (17 to 22°C). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, OKI-MFI, 2018