« vissza a keresési eredmény listához  
POLIETILÉN-GLIKOL (200-600)ICSC: 1517 (2004 április)
PEG
Oxietilén polimer
Poli(oxi-1,2-etindiil), alfa-hidro-omega-hidrox
Etán-1,2-diol, etoxilált
Poli(etilén-oxid)
Poli(oxietilén)
CAS #: 25322-68-3
EINECS #: 500-038-2

  AZONNALI VESZÉLYEK MEGELŐZÉS TŰZOLTÁS
TŰZ és ROBBANÁS Gyúlékony.    TILOS a nyílt láng.    A környezetben lévő tűz esetében a megfelelő tűzoltó anyagot kell használni.   

   
  TÜNETEK MEGELŐZÉS ELSŐSEGÉLY
Belégzés   Használjon szellőztetést.  Friss levegő, pihenés. 
Bőr     Bőséges vízzel vagy zuhannyal öblítse a bőrt. 
Szem   Viseljen védőszemüveget.  Először bőséges vízzel öblíteni néhány percig (kontaktlencséket eltávolítani, ha könnyen lehet), azután orvoshoz vinni. 
Lenyelés Hasmenés. Hányinger.  Nem szabad enni, inni, vagy dohányozni munka közben.  A szájat ki kell öblíteni. 

MENTESÍTÉS KIÖMLÉS ESETÉN OSZTÁLYOZÁS és CÍMKÉZÉS
A kifolyó és kiömlött folyadékot fedett tartályokba kell összegyűjteni, amennyire csak lehetséges. A maradékot bő vízzel kell elmosni. 

ENSZ GHS kritériumok szerint

 

Szállítás
ENSZ szerinti osztályozás
 

TÁROLÁS
Szárazon. Jól zárva. 
CSOMAGOLÁS
 
POLIETILÉN-GLIKOL (200-600) ICSC: 1517
FIZIKAI és KÉMIAI INFORMÁCIÓ

Fizikai állapot; megjelenés
SZINTELEN VISZKÓZUS ENYHÉN HIGROSZKÓPOS FOLYADÉK 

Fizikai veszélyek
 

Kémiai veszélyek
 

Képlet: HO(C2H4O)nH
Molekulatömeg: 200-600
Forráspont: 250° C
Olvadáspont: lágyulási pont
Lásd Megjegyzések.
Relatív sűrűség (víz = 1): 1.13
Oldékonyság vízben 20° C-on: nagyon jó
Gőznyomás, Pa 20° C-on: <10
Lobbanáspont: 171-235° C
Öngyulladási hőmérséklet: ~360° C  


EXPOZÍCIÓ és EGÉSZSÉGI HATÁSOK

Expozíciós utak
 

Rövid idejű expozíció hatásai
 

Belégzési kockázat
A levegőben a részecskék kellemetlen koncentrációja gyorsan kialakul szétszórás esetén. 

Hosszan tartó vagy ismételt expozíció hatásai
 


Foglalkozási expozíciós határértékek
MAK: (inhalálható frakció): 200 mg/m³; csúcs korlátozási kategória: II(2); terhességi kockázati csoport: C 

KÖRNYEZET
 

MEGJEGYZÉSEK
Ez a kártya lefedi az egyes polietilénglikol 200, 300, 400, 600 anyagokat és a polietilénglikolok keverékét, és teljes mértékben alkalmazható valamennyi polietilénre, a molekulatömeg 200 és 600 g / mol tartományban.
Polietilénglikolok lágyulási pontok: 200 (-65-től -50°C), 300 (-15-től -10°C), 400 (-6-tól 8°C), 600 (17-től 22°C). 

KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓK
  EU szerinti osztályozás
 

Sem az ILO, sem a WHO, sem az Európai Unió nem felelős a fordítás minőségéért vagy pontosságáért és ezen információk lehetséges felhasználásáért.
© Magyar nyelvű változat, NNK-MFF, 2019